Qua Mỹ bao lâu nhận được thẻ xanh?

Khung thời gian xử lý lệ phí nhập cư và cấp phát thẻ xanh. Link nguồn https://egov.uscis.gov/processing-times/expect-green-card#:~:text=It%20may%20take%20up%20to,receive%20your%20permanent%20resident%20card.

IF:AND:THEN:
You entered the U.S. using your immigrant visa,You paid the immigrant visa fee BEFORE you entered,It may take up to 90 days from the date you entered to receive your permanent resident card.
You entered the U.S. using your immigrant visa,You paid the immigrant visa fee AFTER you entered,It may take up to 90 days from the date you made your payment to receive your permanent resident card.
You entered the U.S. using your immigrant visa,You Have not yet paid the immigrant visa fee,You must pay the immigrant visa fee online before your permanent resident card can be processed. Use this link to pay the fee:
http://www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee
NẾU:VÀ:THÌ:
Bạn đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực (visa) định cưBạn đã trả phí thị thực nhập cư TRƯỚC KHI nhập cảnhTrong vòng 90 ngày kể từ ngày bạn nhập cảnh để nhận được thẻ thường trú nhân
Bạn đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực (visa) định cưBạn đã thanh toán phí thị thực nhập cư SAU KHI nhập cảnhTrong vòng 90 ngày kể từ ngày bạn thanh toán phí để nhận được thẻ thường trú nhân
Bạn đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực (visa) định cưBạn vẫn chưa thanh toán phí thị thực nhập cưBạn phải thanh toán phí thị thực nhập cư trực tuyến thì việc in thẻ thường trú nhân mới được xử lý. Sử dụng liên kết này để trả phí: http://www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER