Bị nhỡ ngày hoặc không thể có mặt vào ngày tuyên thệ quốc tịch

Nếu thi đậu, bạn có thể tham gia một buổi lễ nhập tịch vào chính ngày phỏng vấn khi văn phòng USCIS địa phương tổ chức được như vậy. Còn không, USCIS sẽ gửi cho bạn một thông báo với ngày, giờ và địa điểm của buổi lễ nhập tịch dự kiến của bạn trên Mẫu đơn N-445, Thông báo về Lễ Tuyên thệ Nhập tịch. Nếu bạn không thể tham dự buổi lễ nhập tịch đã được lên lịch sẵn, hãy gửi lại Mẫu đơn N-445 cho văn phòng USCIS địa phương của bạn, cùng với một lá thư yêu cầu một ngày khác và giải thích lý do tại sao bạn không thể tham dự buổi lễ nhập tịch đã được xếp.

Nếu bạn bị nhỡ buổi lễ nhập tịch 2 lần và không lý do thì có thể dẫn đến việc bị từ chối đơn xin nhập tịch. Ngay khi biết mình bị nhỡ ngày tuyên thệ, hãy lập tức gửi lại Mẫu đơn N-445 cho văn phòng USCIS địa phương và xin lỗi vì sơ sót trong quá trình theo dõi thư thông báo, yêu cầu họ hẹn lại một ngày khác. Đồng thời gửi một request trên hệ thống này: https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *